یکشنبه , 31 تیر 1397/04/31

جدیدترین اس ام اس های عاشقانه

 

اس ام اس های عاشقانه و دوست داشتنی سه آرزوی قشنگ عاشقانه : بی من نباشی بی تو نباشم بی هم نباشیم – – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – – برای عاشق شدن بهانه های ریز و درشت لازم نیست … ! برای عاشق شدن کافیست … تو نگاه کنی و من لبخند بزنم …!   – – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – – تو را سفید می نویسم که ازدحام تمام رنگ هاست و عاشقانه می خوانم عشقی که حاصل جمع تمام عاطفه هاست !   – – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – – اگر تو نبـــودی مــن بی دلـــیل ترین اتفـــاق زمیـــن بــودم تو هـــستی و مـــن محکـــمترین بهانه ی خلقت شـــدم . . . – – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – – عزیزم ! از من نخواه، منطقی باشم، من از “دیوونگیمه ” که دوستت دارم …!   – – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – – وقتـــــــی کســـی تو را . . . عاشقانـــــــه . . . دوســــت دارد . . . شیوه ی بیــان اســــــم تـو . . . در صدای او متفاوت است ! و تــــو . . . مـــــــی دانـــــــی که نامت . . . در لبهـای او ایـــمــــــن است . . . !   – – – – – – – – – – ❤ – – – – – – – – – – اخــم هـای تــــــو بــالا تـرین لذت دُنیـــاست ای بَهانه ی تَمام لـوس شدن هـای مَــن ! “دوستت دارم”