یکشنبه , 31 تیر 1397/04/31

خط معکوس توسط داوینچی ابداع شد.

 

يكى از ابداعات عجيب داوینچی، خط معکوس است! او برای این که کسی نتواند نوشته‌هایش را بخواند،نوعی خط را اختراع کرد که برعکس نوشته می‌شد وبرای خواندن آن باید از آینه استفاده میشد!